About Amrita

about copy

For English, see below.

Jag har varit på en andlig resa i över 30 år och på många olika sätt arbetat med min personliga och andliga utveckling genom olika kurser i personlig utveckling. Jag har utbildat mig till massageterapeut, Reiki-healer, oneness blessing-givare, qi gong lärare, klangterapeut (en avslappnande behandling med tibetanska klangskålar) och yogalärare. Den röda tråden för mig genom alla år har dock varit meditation. Jag har alltid återkommit till meditationen; det är det som fått mig att landa och det är där jag har hittat mitt inre lugn och ljus.

Jag har givit massage och healing behandlingar i ca 20 år och sedan flera år tillbaka har jag fått meddelanden när jag ger healing. Jag trodde länge att det bara var min egen hjärna som hittade på saker och sa därför inget till de personer jag behandlade, fast jag kände att det ville bli förmedlat, det var som en stark kraft som ville verka genom mig. Senare har jag spontankanaliserat och bett den som har varit nära att skriva ner det som har kommit genom mig. Vid dessa tillfällen har det föregåtts av en enorm kärlek som har strömmat igenom mig och uppfyllt mig så kraftfullt att jag länge efteråt har varit kvar i en känsla av frid, ljus och kärlek.

Trots detta har jag stått emot det som jag nu förstått har varit mina andliga guiders önskan att få verka och jobba igenom mig. Det var inte tills för ett år sedan då jag var i Indien i ett halvår för att jag behövde en ”time out” från mitt liv i Sverige med en önskan om att få vägledning till nästa steg i livet, som jag till slut tog till mig att jag har en medial gåva. Jag gick en yogalärarutbildning och reste sedan runt till olika meditationsställen och heliga platser med en intention att också läka mitt hjärta. Jag hade valt att resa och vara mycket ensam med mig själv för att möta mig själv. Jag började skriva en dagbok eftersom jag inte hade någon att dela allt detta med och det var då guiderna kom igenom och började skriva meddelanden till mig genom mitt skrivande. Det tog tid innan jag till slut började förstå att detta inte kunde vara min hjärna som hittade på allt detta. Jag började förstå att guiderna fanns där på riktigt och ville hjälpa mig och vägleda mig. Långsamt började tilliten öka och jag började skriva till dem nästan varje dag. De sa till mig att det nu var dags att börja ge mediala sessioner och att jag måste ”komma ut” med denna gåva. De bad gång på gång att jag skulle lita på dem och att de ville jobba igenom mig för att hjälpa människor. Flera år tidigare hade jag själva varit hos några olika medier som alla sade att jag hade en medial och intuitiv gåva men det hade jag naturligtvis inte lyssnat på. Så småningom landade detta nya och skrämmande i mig och jag förstod att det var detta jag hade bett om i så många år. Vägledning till vad jag här på jorden för att göra. Jag har tyckt mycket om att massera, ge healing, leda yoga och klangresor med tibetanska klangskålar, leda qi gong klasser med mera, men det var alltid något som fattades. Jag visste att det fanns något mer där för mig. Och nu när jag hade fått denna starka och kraftfulla vägledning direkt från mina egna guider gick det inte längre att hålla tillbaka.

Jag började ge medial healing i Indien, till människor jag träffade och inte kände och därför, tyckte jag, inte hade något att förlora. Det var omedelbart mycket kraftfulla och starka sessioner. Jag fortsatte när jag hade kommit tillbaka till Sverige och det kändes bara mer och mer sant och min tvekan och brist på tillit minskade långsamt i styrka.

Nu har jag gett så många medial healing-behandlingar som har varit så helande och ofta livsomvälvande för folk som har varit fulla av tacksamhet, att jag inte längre kan tveka, även om något inom mig fortfarande skulle vilja. Allt jag vill nu är att fortsätta att vara en kanal och hjälpa dessa fina guider att jobba igenom mig. Jag önskar nå ut till så många som möjligt runt omkring i Sverige och i framtiden även utomlands. Jag är i djup tacksamhet över livet och för denna möjlighet att göra en skillnad, en verklig skillnad, i att kunna vara ett bidrag till att läka människor och denna jord.

 


About Amrita

I have been on a spiritual journey for over 30 years and in many different ways worked on my personal and spiritual development through different courses in personal development. I have studied to become a massage therapist, Reiki-healer, oneness blessing-giver, qi gong teacher, tibetan singing bowl therapist (a relaxing treatment with Tibetan singing bowls) and a yoga teacher. The main theme for me through all years though, has been meditation. I have always come back to meditation; this is what has helped me to feel grounded and that’s where I’ve found my inner peace and light.

I have been giving massage and healing treatments for about 20 years and since several years back I have received messages when I give healing. I thought for a long time it was just my own brain that made up things and so did not say anything to the people I treated, though I felt it wanted be conveyed, it was like a strong force that wanted work through me. Later I have spontaneously channeled and asked the one who has been with me at the time to write down what has come through me. On these occasions it has been preceded by an enormous love that has flowed through me. It has been so powerful that I have remained in a sense of peace, light and love for a long time after the channeling. 

Nevertheless, I have resisted what I now understand has been the desire of my spiritual guides to help and work through me. It was not until a year ago when I was in India for half a year because I needed a ”time out” from my life in Sweden, with a desire to get guidance for the next step in life, that I eventually  accepted that I have a medial gift. I participated in a yoga teacher training and then traveled to different meditation ashrams and holy places with an intention to heal my heart as well. I had chosen to travel and be alone with myself to meet myself. I started writing a diary because I had no one to share all this with, and that’s where the guides came through and started writing messages to me, through my writing. It took time before I finally began to understand that this could not be my brain that made it all up. I started to understand that the guides were really there and wanted to help me and guide me. Slowly confidence began to grow and I started writing to them almost every day. They told me it was time to start giving  medial sessions and that I had to ”come out” with this gift. They prayed and asked me time and time again to trust them that they would work through me to help people. Several years earlier, I myself had been to a few different mediums that all said I had a medial and intuitive gift but of course I did not listen to that. Eventually, this new and scary insight and understanding landed within me. I realized that this was what I hade asked and prayed for, for so many years; guidance to what I am here on this earth to do. I have always loved to give massage, healing, lead yoga and qi gong etc but there was always something was missing. I knew there was something more there for me. And now that I had received this strong and powerful guidance directly from my own guides, it was no longer possible to hold back.

I started to give Medial Healing in India, to people I met and did not know and therefore, I thought, I had nothing to lose by giving. It was immediately very powerful and strong sessions. I continued when I had returned to Sweden and it felt more and more true. My doubt and lack of trust slowly decreased.

Now, after having given a lot of Medial Healing-treatments that have been deeply healing and often life-changing for people, I cannot hesitate any longer, even if something within me still wants to. All I want now is to continue to be a channel and help these blessed guides to work through me. I wish to reach as many people as possible throughout in Sweden and in the future even abroad. I am deeply grateful for life and for this opportunity to serve people and make a difference, a real difference, in being a contribution to heal people and the world.