About Medial Healing

For English see below.

I en Medial Healing-behandling får du medial vägledning och samtidigt sker ett helande, vilka kanaliseras av andliga guider på ett direkt, konkret och kärleksfullt sätt. Behandlingen utförs med dig liggande bekvämt på en bänk med en filt över dig.

Vi börjar med en vägledd meditation och avslappning för att komma ner i kroppen och landa i det som är. Sedan sätter jag mig vid huvudändan och håller mina händer på ditt huvud. Jag får då mediala budskap som jag förmedlar till dig och vi pratar om hur det relaterar till ditt liv. Jag fortsätter sedan oftast med att flytta händerna till olika delar av kroppen, utmed kroppens chakran (det vill säga energicenter), så som halsen, hjärtat och magen och fortsätter att få och förmedla de budskap som kommer. Vid en viss tidpunkt finns det också möjlighet att fråga guiderna vad du vill som rör ditt liv och din väg. Behandlingen avslutas med att jag sitter vid fotändan och håller om dina fötter.

I Medial Healing guidas du in till ditt innersta väsen och din innersta sanning, till dina gåvor och styrkor. Guiderna visar dig hur du kan stärka och utveckla dessa. De vägleder och hjälper till att läka inre känslomässiga sår, men bara de du är beredd att titta på. De kan också visa på tidigare liv och på vilket sätt de påverkar ditt liv idag och hur du kan läka det som behöver läkas. De kontaktar ibland nära anhöriga som passerat över till andra sidan om det är relevant och till hjälp för dig. De kan förmedla ens gåvor och talanger. Ofta är detta en bekräftelse på vad man redan vet men inte riktigt har litat på. Genom vägledningen får du kontakt med och får hjälp att medvetandegöra den väg som du är här för att vandra. Många har fått vägledning i relationer, vägval, utbildningar, hur de kan läka relationer till föräldrar och partners och mycket mer. En Medial Healing-behandling kan vara väldigt stark och livsomvälvande. Den kan också vara lugn och stilla och läkande.

Guiderna är oerhört kärleksfulla och vill hjälpa oss människor. Många gånger är jag överväldigad och översköljd av den kärlek som strömmar från dem, genom mig, till personen som får behandlingen. Under en behandling kan man känna sig djupt berörd och få kontakt med starka känslor. Många upplever att de blir sedda i deras innersta och sanna natur och att guiderna sätter ord på saker som de tänkt eller känt men kanske inte vågat uttala eller lita på. Guiderna lämnar ofta folk med en känsla av glädje, frid och klarhet och en upplevelse av att ha hittat hem.

För praktisk information klicka här


About Medial Healing

In a Medial Healing treatment, you get medial guidance while at the same time healing is channeled by spiritual guides in a direct, concrete and loving way. The treatment is carried out with you lying comfortably on a bench with a blanket over you.
We start with a guided meditation and relaxation to get into the body and land in what is. Then I sit at the head end and hold my hands on your head. I then get medial messages that I convey to you and we talk about how it relates to your life. Then I usually continue moving my hands to different parts of the body, along the body’s chakra (ie energy center), such as the throat, heart and stomach and continue to receive and convey the messages that come. At some point, there is also the opportunity to ask the guides what you want about your life and your way. The treatment ends with that I sit at the foot end and hold your feet.

In Medial Healing you are guided to your innermost essence and your innermost truth, to your gifts and strengths. The guides will show you how to strengthen and develop these. They guide and help heal internal emotional wounds, but only those you are prepared to look at. They can also show past lives and how they affect your life today and how to heal what needs to be healed. They sometimes contact close relatives who have passed over to the other side if it is relevant and helpful to you. They can convey your gifts and talents. Often this is a confirmation of what you already know but not really trusted. Through the guidance you will be in touch with and will be helped to consciously convey the path you are here to walk, in this life. Many have received guidance in relationships, life choices, education, how to heal relationships with parents and partners and much more. A Medial Healing treatment can be very strong and life-changing. It can also be calm and still and healing.

The guides are incredibly loving and want to help us human beings. Many times I am overwhelmed and taken by the love flowing from them, through me, to the person receiving the treatment. During the Medial Healing treatment you may feel deeply touched and become aware of strong feelings. Many people feel that they are seen in their innermost and true nature, and that the guides put words on things they thought or felt but may not dare to express in words or trust. The guides often leave people with a feeling of happiness, calmness and clarity and an experience of having found your way home. 

For practical information click here.